νεα κρητη totalfitness news

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΕΑ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΠΡΟΣ: Αξιότιμο κ. Δήμαρχο και λοιπά αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ:    Επιστολή διαμαρτυρίας
  
ΣΧΕΤ.:     Εντελώς πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την πρόθεση του Δήμου Τήνου να «απομακρυνθεί» το κενωθέν (εδώ και περίπου πέντε μήνες) περίπτερο, το υφιστάμενο επί του δεξιού πεζοδρομίου (και ανωνύμου πλατείας) και δη στην αρχή και παραπλεύρως της Λεωφόρου Μεγαλόχαρης. Σε υλοποίηση της προθέσεως αυτής -και μέσα σε λίγες ημέρες αφότου η σχετική «είδηση» άρχισε να διακινείται και αιωρείται στη μικρή κοινωνία του νησιού μας- συνεδρίασε, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Τήνου, η Δημοτική Κοινότητα Τήνου και γνωμοδότησε υπέρ της «απομάκρυνσης» του εν λόγω περιπτέρου. Συνεπώς, κατά λογική και νομική αναγκαιότητα, σύντομα και σε κάποιο από τα αμέσως επόμενα Δημοτικά Συμβούλια θα συζητηθεί το θέμα απομάκρυνσης του εν λόγω περιπτέρου και η εκφρασθείσα πρόθεση θα περιβληθεί το κύρος και τη μορφή σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα δε με τα όσα δημοσιεύτηκαν στον τύπο και τα όσα διημείφθησαν στην επίμαχη συζήτηση της Δημοτικής Κοινότητας οι λόγοι (προσχηματικοί και προφάσεις κατά την άποψή μας) που επιβάλλουν την εν λόγω απομάκρυνση είναι «τουριστικής φύσεως», αναγόμενοι σε δήθεν εμπόδια που η θέση του περιπτέρου δημιουργεί στην κίνηση των τουριστών ή κάτι αντίστοιχο.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως τροποποιήθηκε βάσει του άρθρου 76 του ν.4257/2014 και η με αριθμό 38/6-6-2014 σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών): με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής κοινότητας, αποφασίζεται ο καθορισμός θέσεων περιπτέρων, καθώς και η μετατόπιση ή η απομάκρυνση (στην ουσία κατάργηση) περιπτέρου. Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων καθώς και για τη μετατόπιση περιπτέρου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Το 30% του αριθμού των θέσεων περιπτέρων (στρογγυλοποιούμενο στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα) παραχωρούνται σε Α.με.Α., πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου και το υπόλοιπο 70% με δημοπρασία. Σε κάθε περίπτωση ο παραχωρών Δήμος εισπράττει ετήσιο τέλος για την πρώτη περίπτωση (ΑμεΑ, πολύτεκνοι, πολεμιστές Κύπρου) και ετήσιο μίσθωμα για την δεύτερη. Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται όταν αυτή επιβάλλεται είτε από λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας κ.λ.π. είτε από λόγους σκοπούντες στον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος με την εκτέλεση κάποιου κοινής ωφέλειας έργου· η δε μετατόπιση συντελείται σε χώρο πλησίον της παλαιάς θέσης.
Εν προκειμένω: Χωρίς να έχει αποφασιστεί η δημιουργία νέων θέσεων περιπτέρων και η έκδοση της σχετικής και αναγκαιούσης κανονιστικής απόφασης, χωρίς να έχει αποφασιστεί η μετατόπιση του συγκεκριμένου περιπτέρου για κάποιο σπουδαίο λόγο, χωρίς να υπάρχει εκφρασμένη γνώμη της αστυνομικής αρχής που να ζητάει την απομάκρυνση του εν λόγω περιπτέρου ο Δήμος Τήνου κινεί διαδικασίες για να το καταργήσει, απεμπολώντας (πλέον των άλλων) και ένα σοβαρό έσοδο για το δήμο Τήνου (το ετήσιο τέλος ή μίσθωμα). Επί πλέον μια τέτοια απόφαση θα στερήσει, μελλοντικά, την ελπίδα από ένα άτομο με αναπηρία ή ένα πολύτεκνο να του παραχωρηθεί η χρήση του περιπτέρου και να καλύψει, διά των εξ αυτού εσόδων, τις αυξημένες βιοτικές του ανάγκες (δεδομένου δε ότι σήμερα στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας υφίστανται δύο θέσεις περιπτέρων, τουλάχιστον η μία εξ αυτών καταλαμβάνεται από τις εν λόγω ομάδες. Σε περίπτωση όμως πραγματώσεως της άνω προθέσεως του Δήμου Τήνου και της εντεύθεν και μετά ταύτα υπάρξεως μίας και μόνο θέσεως, αυτή θα καταλαμβάνεται (διατίθεται) μόνο μέσω δημοπρασίας). Ποιοι άραγε είναι οι σπουδαίοι λόγοι που επιβάλλουν να κινείται διαδικασία λήψης μιας τέτοιας απόφασης και κατάργησης όχι μόνο ενός περιπτέρου αλλά και ενός σταθερού εσόδου για το δήμο Τήνου εν μέσω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας; Ειλικρινά αδυνατούμε να τους κατανοήσουμε, πέραν και της ανθρωπιστικής διάστασης που εμφανίζει το εν θέματι ζήτημα.
Στα άτομα με αναπηρία -και μάλιστα με αυξημένο ποσοστό αναπηρίας- το μοναδικό τους εισόδημα (πόρος ζωής) είναι το προνοιακό-«εξωιδρυματικό» τους επίδομα, με το οποίο πρέπει να καλύψουν τις αυξημένες (πέραν των συνήθων για τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας) ανάγκες διαβίωσής τους. Έτσι μία άδεια περιπτέρου συνιστά ένα όνειρο που για λίγους θα γίνει και πραγματικότητα· το όποιο δε ενοίκιο καταφέρνουν να εισπράττουν από την εκμίσθωση του παραχωρούμενου σε αυτούς περιπτέρου θα τους βοηθήσει σημαντικά στην ζωή τους.
Φημολογείται ότι αντιδράσεις ιδιοκτητών παρακείμενων ιδιοκτησιών με τη μορφή καταστημάτων και επιχειρήσεων, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εγγύς του περιπτέρου (οι οποίες δήθεν πλήττονται από την ύπαρξή του), αποτελούν το λόγο που ο Δήμος Τήνου κινεί τη διαδικασία κατάργησης του συγκεκριμένου περιπτέρου. Πόσο ορθά και αντικειμενικά όμως αξιολογούν οι εν λόγω διαμαρτυρόμενοι τις επιπτώσεις που έχει η ύπαρξη και λειτουργία του περιπτέρου και το κυριότερο: πόσο ορθά αξιολόγησε ο Δήμος Τήνου τις αντιδράσεις – επιχειρήματα αυτών και προβαίνει, ελαφρά τη καρδία, στην κατάργηση του περιπτέρου; Ενοχλούνται (τάχα) οι πεζοί από την ύπαρξη του περιπτέρου όταν τόσα και τόσα πεζοδρόμια είναι «γεμάτα» με λογής-λογής εκτεθειμένα σ’ αυτά αντικείμενα που στην κυριολεξία τα καθιστούν αδιάβατα; Κι αν ακόμα ο Δήμος Τήνου κρίνει και αξιολογεί ότι εμποδίζονται και ενοχλούνται οι πεζοί από την ύπαρξη του εν θέματι περιπτέρου γιατί άραγε δεν αρκεί μία απλή μετατόπισή του -μισό μέτρο πιο μέσα- και επιβάλλεται η κατάργησή του; Ποιο υπέρτερο δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με την κατάργηση του περιπτέρου το οποίο να επιβάλλει και δικαιολογεί επαρκώς την απώλεια ενός βέβαιου εσόδου για το Δήμο μας; Άλλωστε για τα γειτονικά καταστήματα – ιδιοκτησίες ένα «ζωντανό» περίπτερο σημαίνει ότι καθημερινά θα περάσουν απ’ αυτό (ως έγγιστα) από 50 έως και 300 άτομα, κάποια εκ των οποίων  θα αγοράσουν και κάτι από τα γύρω καταστήματα. Ίσως (ενδεικτικά) πάρουν: ένα ψωμί, ένα σουβλάκι αν είναι επισκέπτες ή ακόμα και ένα εισιτήριο, μια ανθοδέσμη, ένα ενθύμιο, μια λαμπάδα· αν δε δεν έχει έρθει ακόμα η εφημερίδα θα κάτσουν σε ένα κοντινό καφέ, θα ρίξουν και μια ματιά στις γύρω βιτρίνες, ενδεχομένως κάτι θα αγοράσουν  και σίγουρα με την παρουσία τους και μόνο στην περιοχή θα δώσουν στον τρίτο την εντύπωση της κινητικότητας, της ευρωστίας και της έντονης οικονομικής δραστηριότητας για τις γειτονικές επιχειρήσεις. Οπότε, υπ’ αυτή τη λογική, ένα περίπτερο μπορεί να είναι και ο «αιμοδότης» μιας γειτονιάς με καταστήματα και πάντως συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτής ενώ αποτελεί και τμήμα της παράδοσής μας. Είναι λοιπόν και κοντόφθαλμη και επιλεκτική η σχετική προσέγγιση, όπως αυτή μέχρι τούδε εκφράζεται.
Ακόμα και για την κοινωνία μας η ύπαρξη ενός περιπτέρου είναι σημαντικής εάν όχι νευραλγικής σημασίας. Όταν την μαστίζει η ανεργία έστω και μία θέση εργασίας είναι πολυτιμότατη. Πέραν του ιδιοκτήτη, αυτού που πιθανώς θα εισπράττει ενοίκιο για την εκμίσθωσή του, θα ευνοηθούν τουλάχιστον άλλες τρεις οικογένειες από τη λειτουργία ενός περιπτέρου, η οποία συνεπάγεται τρεις θέσεις εργασίας. Γιατί λοιπόν παραγνωρίζει και υποτιμά το δημοτικό συμβούλιο τον αντίκτυπο και τις συνέπειες μίας απόφασης κατάργησης περιπτέρου;
Για τα άτομα με αναπηρία ένα περίπτερο ίσως να αποτελεί ευκαιρία ζωής. Για τους πολύτεκνους βοηθά στην επίλυση ή άμβλυνση δυσεπίλυτων προβλημάτων. Πόσες ευκαιρίες παρουσιάζονται στις μέρες μας για τις ευπαθείς αυτές κοινωνικές ομάδες ώστε να τις λιγοστέψουμε έστω και κατά μία; Για το σωματείο μας η κατάργηση του περιπτέρου δεν συνιστά απλώς μία τυπική διεκπεραίωση του Δημοτικού Συμβουλίου· συνιστά θέμα στάθμισης συμφερόντων,  ευαισθητοποίησης, κοινωνικής προσφοράς και σεβασμού των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων. Αποβαίνει συνεπώς και αποκαλυπτική των ιεραρχήσεων και αξιολογήσεων της κάθε Δημοτικής Αρχής.
Κύριε Δήμαρχε και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, η διατήρηση ή η κατάργηση του περιπτέρου αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας με πολλαπλές συνέπειες τόσο για το Δήμο (αρνητικές – απώλεια εσόδων) όσο και για την κοινωνία (απώλεια θέσεων εργασίας) και για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Υποσχέσεις για μελλοντική κανονιστική απόφαση που θα ορίζει νέα θέση περιπτέρου είναι (ή εν πάση περιπτώσει τα κρίνουμε ως) λόγια του αέρα χωρίς καμία πρακτική συνέπεια και αντίκρισμα στην κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και αποκαλύπτει ότι η κατάργηση που μεθοδεύετε θα έχει τον αρνητικό αντίκτυπο (και το αποτέλεσμα) που διεξοδικώς αναλύθηκε ανωτέρω! Ρεαλιστικές και ωφέλιμες επιλογές είναι: είτε η διατήρηση της θέσης του περιπτέρου ή η μετατόπιση αυτού είτε η έκδοση κανονιστικής απόφασης που θα ορίζει νέα θέση περιπτέρου και (ταυτοχρόνως) θα καταργεί την περί ης ο λόγος, λαμβάνοντας υπόψη την άποψη της αστυνομικής αρχής και τις συνέπειες σε κοινωνία, τουρισμό, ασφάλεια, συγκοινωνία κλπ. Αναμένουμε από εσάς να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, να συμπεριφερθείτε αμερόληπτα και να πράξετε τα αυτονόητα, όσα δηλαδή, σας επιτάσσει το καθήκον που έχετε αναλάβει και όσα η ηθική σας υποχρεώνει να ενεργήσετε απέναντί μας, απέναντι στον Δήμο Τήνου και απέναντι στον Τηνιακό Λαό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  
      ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ                                                  ΤΡΙΑΔΑ ΖΕΡΒΑ-ΑΠΕΡΓΗ          

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top