νεα κρητη totalfitness news
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
με την υπ'αριθμόν 10809/22.02.2017 

απόφασή του επικυρώνει την αριθμ 278/2016 (ΑΔΑ ΨΛΙ8ΩΗ6-ΠΥ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου αναφορικά με την «Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Τήνου και ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τήνου Ο.Ε. 2017», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις και στο συνημμένο πίνακα, με τον όρο τήρησης της νόμιμης διαδικασίας για κάθε Κωδικό Αριθμό Εξόδου και της αρχής της ειδικότητας επί όλων των προϋπολογισθέντων και αναφερόμενων στον παρόντα προϋπολογισμό πιστώσεων.

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΣΟΔΑ €
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΕΞΟΔΑ €
0  Τακτικά Έσοδα 
3.793.340,69
6  Έξοδα Χρήσης
6.111.477,62
1  Έκτατα Έσοδα 
1.749.948,88
7   Επενδύσεις
2.435.252,22
2  Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών 
863.400
8  Προβλέψεις ΠΟΕ και  λοιπές Αποδόσεις
3.042.339,22
3  Εισπράξεις από Δάνεια 
1.430.582,63
9 Αποθεματικό 
86.287,14
4  Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 
1.335.000,00


5  Χρηματικό Υπόλοιπο 
2.503.084,00


ΣΥΝΟΛΟ 
11.675.356,20€
ΣΥΝΟΛΟ 

11.675.356,20€

Καλείστε βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του ν. 3852/2010, να αναμορφώσετε  κατάλληλα τον προϋπολογισμό σας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, ως εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4445/16 η κάλυψη δαπανών προνομιακών επιδομάτων θα γίνεται από το Μητροπολιτικό Δήμο Σύρου Ερμούπολης έως και την 31-12-2017. Ως εκ’ τούτου θα πρέπει να διαγράψετε ισόποσα την πίστωση των ΚΑ εσόδου Κ.Α.0621 και Κ.Α. εξόδου 6741.

2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (σχετικό 3) στο ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου δεν εγγράφεται ως έσοδο η συνολική δαπάνη του έργου άλλα το πόσο της ετήσιας πίστωσης για το 2017 όπως αναγράφεται στη συλλογική απόφαση Ως εκ’ τούτου θα πρέπει στην α’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού να διαμορφώσετε  ισόποσα τις έγγραφες σύμφωνα με την συλλογική απόφαση του 2016 ως κάτωθι:α/α
Περιγραφή
Κ.Α. εσόδου
Κ.Α. εξόδου
Πόσο εγγεγραμμένο στον Π/Υ 2017
Πόσο αναμορφώσεις σύμφωνα με την συλλογική απόφαση
1
Επιχορήγηση για Μελέτη ΧΥΤΑ Τήνου 
1322.0004
62.7413.0003
89.272,54
60.000,00
2
Αποπεράτωση Αθλητικού Γυμνασίου Δήμου Τήνου (ΣΑΕΠ 767 της ΠΝΑ
1322.0007
61.7326.0001
253.840,37
24.000,00
3
ΕΣΠΑ Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και εξοπλισμός διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου  
  
1328.0002
62.7341.0001
62.7341.0002
62.7341.0004
213.900,01
8.620,72
306.502,29
529.023,02390.000,00

3. Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντιστοίχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές και β) δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Ως εκ’ τούτου οι εγγραφές εσόδων στην υπηρεσία (25) Ύδρευση Άρδευση και Αποχέτευση και  θα πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα με το σύνολο των εξόδων σας.Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top