νεα κρητη totalfitness news
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 


α)ΣΥΡΟΣ - ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, 

β)ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΣ- ΝΑΞΟΣ- ΙΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ- ΚΙΜΩΛΟΣ­- 

ΜΗΛΟΣ και επιστροφή,


                          γ)ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ- ΣΕΡΙΦΟΣ- ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ- ΜΗΛΟΣ                   - ΠΑΡΟΣ και επιστροφή, 

                      δ)ΣΥΡΟΣ- ΑΝΔΡΟΣ –ΤΗΝΟΣ - ΠΑΡΟΣ και επιστροφή Σήμερα την 23 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι υπογεγραμμένοι:


(1) Παναγιώτης ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο, και
(2) Κωνσταντίνος ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ-585766) και Αντώνιος ΑΓΑΠΗΤΟΣ του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.:Π-577380), νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.107778/15-07-2016 ανακοίνωση Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου/ Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., πλοιοκτήτριας του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.10317, Κατηγορίας 2, ενεργούντες σε υλοποίηση της υπ’ αριθμ.2252.1.2/94916/16/07-11-2016 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία κατακυρώθηκε στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους το αποτέλεσμα του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2252.1.1/66643/16/27-07-2016 προκήρυξη την 23η Σεπτεμβρίου 2016 για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α)ΣΥΡΟΣ ­ΚΥΘΝΟΣ-ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, β)ΣΥΡΟΣ -ΜΥΚΟΝΟΣ -ΠΑΡΟΣ- ΝΑΞΟΣ- ΙΟΣ- ΣΙΚΙΝΟΣ­ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, γ)ΣΥΡΟΣ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ­ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ -ΠΑΡΟΣ και επιστροφή, δ)ΣΥΡΟΣ-ΑΝΔΡΟΣ –ΤΗΝΟΣ -ΠΑΡΟΣ και επιστροφή.Ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την ιδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.2/97045/ΔΠΓΚ/19-12-2014 απόφαση Υπουργείου Οικονομικών, την υπ’ αριθμ.2811.23/110376/16/30-12-2016 απόφαση ΥΝΑΝΠ/ ΓΔΟΥ (ΑΔΑ: 7ΩΞΜ4653ΠΩ-00Ζ), η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α.3 και στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α.1684, καθώς και την υπ' αρίθμ. 317/2016 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», την εξυπηρέτηση των κάτωθι δρομολογιακών γραμμών.


α) ΣΥΡΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ και επιστροφή, με την εκτέλεση δύο (02)
δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα (14.657,99 €) λεπτά, ανά πλήρες δρομολόγιο. Το τμήμα ΚΕΑ –ΛΑΥΡΙΟ δεν επιδοτείται,
β) ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΙΟΣ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ - ΚΙΜΩΛΟΣ- ΜΗΛΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, κάθε Παρασκευή από Σύρο, επιστροφή Σάββατο από Μήλο, έναντι μισθώματος είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ένα (29.551,00€ευρώ, ανά πλήρες δρομολόγιο.
γ) ΣΥΡΟΣ- ΚΥΘΝΟΣ- ΣΕΡΙΦΟΣ- ΣΙΦΝΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ- ΜΗΛΟΣ - ΠΑΡΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση τριών (03) δρομολογίων την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου. Το ένα (01) χωρίς προσέγγιση στην Κύθνο, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Κυριακή, έναντι μισθώματος είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα ενός (24.820,61 €) λεπτών, ανά πλήρες δρομολόγιο,δ) ΣΥΡΟΣ- ΑΝΔΡΟΣ –ΤΗΝΟΣ- ΠΑΡΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα με αναχώρηση από Σύρο Τετάρτη απόγευμα και από Άνδρο την Πέμπτη το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα εννέα (8.989,69 €) λεπτών,
με το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.10317, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2017, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top