νεα κρητη totalfitness news

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΑΠΟΚΗΡΩΝ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, λαμβάνουσα υπόψη της απόφαση από την 5/2017 συνεδρίασή της και προκειμένου να εξασφαλίσει λαμπάδες για τους προσκυνητές της Αγίας Εικόνας της Μεγαλόχαρης, διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας 110 περίπου τόνων λαμπάδων παραφίνης, από μετάπλαση αποκήρων, προϋπολογισθείσας αξίας 45.000,00 €υρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις προμήθειες.

1. Οι λαμπάδες θα κατασκευασθούν από μετάπλαση αποκήρων λαμπάδων παραφίνης που θα χορηγούνται από το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. περιοδικά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 30η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

Κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο, που θα διακινηθούν τα 2/3 περίπου της ποσότητας, ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τουλάχιστον ποσότητα 4,5 τόνων έτοιμης λαμπάδας εβδομαδιαίως.
Το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι και τον μήνα Μάιο αλλά και κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, η παράδοση λαμπάδων θα γίνεται ανά δύο εβδομάδες το αργότερο, κατά αναλογία της ποσότητας αποκήρων που θα παραλαμβάνει ο προμηθευτής.

2. Οι παραδοτέες λαμπάδες παραφίνης θα έχουν κατά τεμάχιο βάρος 600 gr περίπου, ύψος 1,50 μ. και χρώμα κίτρινο φυσικού κεριού. Οι λαμπάδες θα είναι τυλιγμένες σε χαρτί δύο τεμαχίων διαστάσεων 30 Χ 100 εκ. περίπου από χαρτί περίπου 90 γρ./τ.μ. Το άνω τεμάχιο της περιτύλιξης χαρτιού πρέπει να αφαιρείται εύκολα με ελαφριά έλξη.

3. Η παράδοση των αποκήρων και η παραλαβή των λαμπάδων θα γίνεται στις αποθήκες του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην Τήνο. 
Τα απόκηρα λαμπάδων παραφίνης θα παραδίνονται από το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. σε σακιά όπως αποσύρονται, χωρίς άλλα ξένα υλικά.
Τα απόκηρα θα παραδίδονται από το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στον προμηθευτή σε ποσότητες ανάλογες με τις ποσότητες που αυτός υποχρεούται να παραδώσει στο επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.
Η εργασία φόρτωσης των αποκήρων θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα του μειοδότη ενώ η εργασία εκφόρτωσης των έτοιμων λαμπάδων θα γίνεται με μέριμνα και έξοδα του Ιερού Ιδρύματος.
Τα έξοδα ζύγισης του μεταφορικού οχήματος που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των αποκήρων και την παράδοση των λαμπάδων βαρύνουν τον ίδιο.

4. Το βάρος των παραλαμβανόμενων έτοιμων λαμπάδων παραφίνης θα υπολείπεται μέχρι ποσοστού 10% (φύρα) του βάρους της ποσότητας των παραδοτέων αποκήρων.

5. Για να λάβει κάποιος μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσει: 
     5.1. Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, με το 
            οποίο να βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα και η άσκησή του κατά το τρέχον έτος. 

     5.2. Αποδεικτικά φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας. 

     5.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως εκάστοτε              ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι:
  • Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας από τα αναφερόμενα στην περ. 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07.
  • Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελεί σε κάποια από τις περιπτώσεις πτώχευσης που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 για τα φυσικά πρόσωπα και σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις εκκαθάρισης κ.λπ. της περ. 2 του εδ. γ. της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07.
  • Έλαβε γνώση των όρων της διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.  

    5.4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση τουλάχιστον προς 5% της 
           προϋπολογισθείσας αξίας, σε γραμμάτιο παρακαταθηκών & δανείων ή εγγυητική 
           επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται όταν ο 
           καταθέτης δεν αναδειχθεί τελευταίος μειοδότης.
    5.5. Οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει την τιμή ανά κιλό έτοιμης λαμπάδας και 
           χωριστά ο ΦΠΑ 24%.
          Σε περίπτωση που η προσφορά δεν συνοδεύεται με τα παραπάνω δικαιολογητικά, 
         απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τις προσφορές τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην Τήνο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017
7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 κι ώρα 13:30 στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 
8. Προσφορές που θα παραληφθούν ταχυδρομικά μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών θα γίνουν δεκτές εφόσον από την ταχυδρομική σήμανση προκύπτει ότι ταχυδρομήθηκαν εμπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
9. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη "για τον διαγωνισμό μετάπλασης λαμπάδων" που θα περιέχει δύο ξεχωριστούς φακέλους, ο ένας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά απαιτούμενα στοιχεία και ο άλλος με την οικονομική προσφορά. 
Διευκρινίζεται ότι η τιμή για την εργασία μετάπλασης θα αφορά κάθε κιλό έτοιμης λαμπάδας που θα παραδίδει ο μειοδότης στο Ιερό Ίδρυμα. 
Η προσφορά πρέπει να έχει ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της προμήθειας δηλαδή έως και τη 30η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.
Προσφορά αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως και μη σύμφωνη με τους όρους της παρούσας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Ο τελευταίος μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως για ποσό 10% του συνόλου της δαπάνης της προμήθειας, η οποία θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωσή της.
11. Αν ο τελευταίος μειοδότης δεν προσέλθει εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως για την υπογραφή της συμβάσεως, εκπίπτει του δικαιώματος της γενομένης υπέρ αυτού κατακυρώσεως και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
12. Κατά την ενταλματοποίηση της δαπάνης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος για τον οποίο χορηγείται βεβαίωση αποδόσεώς του στη Δ.Ο.Υ. στο τέλος του οικονομικού έτους.
13. Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνεται τμηματικά από το Ταμείο του Ιερού Ιδρύματος με έκδοση τιμολογίου που θα συνοδεύεται με αποδεικτικά φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας.
14. Η κατακύρωση της προμήθειας και η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής κατά τους ορισμούς του Νόμου 2286/1995.
15. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής.
16. Το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης της ποσότητας της μετάπλασης μέχρι ποσοστό 20%. 
17. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από τους κ.κ. Γεώργιο Λαγουρό & Αμβρόσιο Ανταλή – υπαλλήλους του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. (τηλ. 22830-22256, 22830-22896).


Ο Γεν. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. 


Ευάγγελος ΚαλογήρουΦόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top