νεα κρητη totalfitness newsΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                                    ΑΔΑ: 751Ε4653ΠΩ-ΙΣ4
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ                                            Τήνος, 25-01-2017
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ                                                         Αρ. Πρωτ.: 2312.1/194/2017
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Σταυρού - Κιονίων & Ν. Μιαούλη 10
Ταχ. Κώδικας : 84200, Τήνος
Πληροφορίες : ΑΚΣΤΗΣ Λ.Σ. ΣΕΦΕΡΗΣ Παναγιώτης
Τηλ. : 2283022348 / 2283022220
Fax : 2283026145
E-mail: tinos@hcg.gr


ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση Τ.Κ.Ε.Π. Λιμένα Τήνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2017

Έχοντας υπόψη :
α. Π.Δ. 345/2000 όπως τροποπ. με το Π.Δ. 317/01.
β. Μ.Ε. 14/12.02.2001 ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ ΔΚ.
γ. Μ.Ε. 15/11.04.2001 ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ_ΔΜΚ-ΔΕΠ
δ. Μ.Ε. 20/30.06.2003 ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/ΔΚ_ΔΕΠ/ΣΕΚ.
ε. Υ.Α. 4113.181/01/2003/19.06.2003 <<Αποκέντρωση Υπηρεσιών ΚΕΕΠ>>.
στ. Α.Π. 2312.1/288/2016/25-02-2016 έγγραφο μας..
ζ. Α.Π. 2312.1/284/2016/25-02-2016 Απόφαση ανασυγκρότησης ΤΚΕΠ Λιμένα μας.²
η. Α.Π. 2312.1-2/32606/2016/14-04-2016 Δ/γη έγκρισης Ανασυγκρότησης ΤΚΕΠ ΤΗΝΟΥ από Υ.ΝΑ.Ν.Π/Κ.Ε.Π/ΔΚΕΟ/Τμήμα ελέγχου ΤΚΕΠ.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανασυγκρότηση Τ.Κ.Ε.Π. Λιμένα Τήνου που έχει έδρα το Λ/Χ Τήνου οδός Λ. Σταυρού – Κιονίων αριθμ. 10 Τ.Κ. 84 200 και τηρεί το αρχείο πλοίων στην ίδια διεύθυνση, ως εξής:

 Συντονιστής Τ.Κ.Ε.Π.: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος (Α.Μ.1247)
 Αναπληρωτής: Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας (Α.Μ. 1368)

1.- ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων ναυπηγικού (Ν/Γ) τομέα και αρχικές ή περιοδικές επιθεωρήσεις για γραμμή φόρτωσης.

α.- σε πλοία Φ/Γ μέχρι 500 κοχ και Ε/Γ μέχρι 100 κοχ (1.2.1β. Αρθ. 3 Π.Δ. 345/00) και αρχικές επιθεωρήσεις μη επιβατηγών πλοίων μέχρι 100 κοχ και επιβατηγών πλοίων μέχρι 24 μέτρα ολικού μήκους (1.2.9. Αρθρ. 3 Π.Δ. 345/00 όπως τροποπ. με το Π.Δ. 317/2001)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

β.- σε πλοία ολικού μήκους μέχρι 33 μέτρα (1.2.1α. Αρθ. 3 Π.Δ. 345/00 όπως τροποπ. με το Π.Δ.317/2001).
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.
________________
. Το προηγούμενο έγγραφο υποβολής της προηγούμενης Απόφασης ανασυγκρότησης.
² Η προηγούμενη Απόφαση ανασυγκρότησης.
³ Η τρέχουσα Διαταγή ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ με την οποία εγκρίθηκε η Ανασυγκρότηση ΤΚΕΠ.
2.- ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων μηχανοηλεκτρολογικού (Μ/Κ) τομέα:

α.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 500 κοχ ή σε Ε/Γ πλοία μέχρι 100 κοχ (1.2.2δ. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00) και αρχικές επιθεωρήσεις μη επιβατηγών πλοίων μέχρι 100 κοχ και επιβατηγών πλοίων μέχρι 24 μέτρα ολικού μήκους (1.2.9 Αρθρ. 3 Π.Δ. 345/00 όπως τροποπ. με το Π.Δ. 317/2001).
 Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

β.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 300 κοχ ή σε Ε/Γ πλοία μέχρι 75 κοχ (1.2.2γ. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00).
 (1) ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος /διπλωματούχος Α.Ε.Ν./ μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)

γ.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 100 κοχ ή σε επαγγελματικά υπαγόμενα στο Π.Δ. 917/79 ή πλοία υπαγόμενα  στο Π.Δ. 270/88 (1.2.2β. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00)
 (1) ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν./μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ειδικότητα (Μ/Κ)
 (2) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός γ΄ τάξης Ε.Ν./ειδικότητα (Μ/Κ)

δ.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 50 κοχ ή σε πλοία αναψυχής (μη επαγγελματικά) υπαγόμενα του Π.Δ.  917/79 (1.2.2α. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00)
 (1) ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ειδικότητα (Μ/Κ)
 (2) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός γ΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)

3.- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων ναυτιλιακού (ΝΤ/Λ) τομέα,  πυρασφαλείας (ΠΥΡ) και ενδιαίτησης (Ε/Υ):

α.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 500 κοχ ή σε Ε/Γ πλοία μέχρι 100 κοχ (1.2.3δ. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00) και αρχικές επιθεωρήσεις μη επιβατηγών πλοίων μέχρι 100 κοχ και επιβατηγών πλοίων μέχρι 24 μέτρα ολικού μήκους (1.2.9 Αρθρ. 3 Π.Δ. 345/00 όπως τροποπ. με το Π.Δ. 317/2001)
(1) ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)

β.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 300 κοχ ή σε Ε/Γ πλοία μέχρι 75 κοχ (1.2.3γ. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00)
(1) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος α’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(2) ΑΡΤΕΜΗΣ Δημήτριος/ διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος β’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(3) ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος /διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)

γ.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 100 κοχ ή σε επαγγελματικά υπαγόμενα στο Π.Δ. 917/79 ή πλοία υπαγόμενα στο Π.Δ. 270/88 (1.2.3β. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00)
(1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος/Υποπλοίαρχος Λ.Σ./διπλωματούχος Α.Ε.Ν. πλοίαρχος γ΄ τάξης Ε.Ν./ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(2) ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας/ Σημαιοφόρος Λ.Σ./διπλωματούχος Α.Ε.Ν./πλοίαρχος γ΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(3) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος α΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(4) ΑΡΤΕΜΗΣ Δημήτριος/ διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(5) ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)
(6) ΚΟΜΝΟΣ Μιχαήλ/ διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος γ’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(7) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός γ΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)

δ.- Σε Φ/Γ πλοία μέχρι 50 κοχ ή σε πλοία αναψυχής (μη επαγγελματικά) υπαγόμενα του Π.Δ.917/79 (1.2.3α. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00)
(1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος/Υποπλοίαρχος Λ.Σ./διπλωματούχος Α.Ε.Ν. πλοίαρχος γ΄ τάξης Ε.Ν./ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(2) ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας/Σημαιοφόρος Λ.Σ./διπλωματούχος Α.Ε.Ν./πλοίαρχος γ΄ τάξης Ε.Ν./ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(3) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος α΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(4) ΑΡΤΕΜΗΣ Δημήτριος/ διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(5) ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)
(6) ΚΟΜΝΟΣ Μιχαήλ/ διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /πλοίαρχος γ’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (ΝΤ/Λ)
(7) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός γ΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)

4.- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Για περιοδικές επιθεωρήσεις ή αποκαταστάσεις παρατηρήσεων τηλεπικοινωνιακού (Τ/Κ) τομέα:
α.- Σε πλοία με GMDSS περιοχής Α1 και Α2 και μέχρι 300 κοχ προκειμένου για διεθνείς πλόες ή μέχρι 500 κοχ για πλόες εσωτερικού, ή σε Ε/Γ πλοία με GMDSS περιοχών Α1 και Α2 και μέχρι 100 κοχ (1.2.4γ. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00) και αρχικές επιθεωρήσεις μη επιβατηγών πλοίων μέχρι 100 κοχ και επιβατηγών πλοίων μέχρι 24 μέτρα ολικού μήκους (1.2.9 Αρθρ. 3 Π.Δ. 345/00 όπως τροποπ. με το Π.Δ. 317/2001)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

β.- Σε Φ/Γ πλοία με GMDSS περιοχής Α1 και μέχρι 300 κοχ, ή σε Ε/Γ πλοία με GMDSS περιοχής Α1 και μέχρι 75 κοχ (1.2.4β. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

γ.- Σε πλοία χωρίς GMDSS (1.2.4α. Αρθ. 3 Π.Δ.345/00)
(1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος/Υποπλοίαρχος Λ.Σ./διπλωματούχος Α.Ε.Ν./πλοίαρχος γ’ τάξης Ε.Ν./ειδικότητα (Τ/Κ)
(2) ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας/ Σημαιοφόρος Λ.Σ./διπλωματούχος Α.Ε.Ν./πλοίαρχος γ’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Τ/Κ)
(3) ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. πλοίαρχος α’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Τ/Κ)
(4) ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Λάμπρος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /ραδιοτηλεγραφητής Α΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Τ/Κ)
(5) ΑΡΤΕΜΗΣ Δημήτριος/ διπλωματούχος Α.Ε.Ν. πλοίαρχος β’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Τ/Κ)
(6) ΚΟΜΝΟΣ Μιχαήλ/ διπλωματούχος Α.Ε.Ν. πλοίαρχος γ’ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Τ/Κ)

5.- I.S.M. ΤΟΜΕΑΣ (1.2.5 Αρθ. 3 Π.Δ. 345/00)
 Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

6.- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
 α.- Για πλοία μέχρι των ορίων του παραρτήματος I του Π.Δ. 918/79 (ΦΕΚ Α 257/79) (1.2.6β. Αρθ. 3 Π.Δ. 345/00)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

β.- Σε πλοία μέχρι 33 μέτρα και εφόσον πρόκειται να μεταφέρουν μέχρι 25 επιβάτες (1.2.6α. Αρθ. 3 Π.Δ. 345/00)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

7.- ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (MARPOL)
α.- Αρχική επιθεώρηση μη επιβατηγών πλοίων μέχρι 100 κοχ και επιβατηγών πλοίων μέχρι 24 μέτρα ολικού μήκους και περιοδική επιθεώρηση σε πλοία μέχρι 500 κοχ (1.2.9 και 1.2.7β. Αρθρ. 3 Π.Δ. 345/00 όπως τροποπ. με το Π.Δ. 317/2001)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

β.- Σε πλοία μέχρι 100 κοχ (1.2.7α. Αρθ.3 Π.Δ.345/00)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

8.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
α.- Σε πλοία μέχρι 500 κοχ (1.2.8β. Αρθ.3 Π.Δ.345/00)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

β.- Σε πλοία μέχρι 150 κοχ (1.2.8α. Αρθ.3 Π.Δ.345/00)
 ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος / διπλωματούχος Α.Ε.Ν. /μηχανικός β΄ τάξης Ε.Ν./ ειδικότητα (Μ/Κ)


9.- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (1.2.10 Αρθ. 3 Π.Δ. 345/00)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.

10.- ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ (1.3 Αρθ. 3 Π.Δ. 345/00)
Δεν προσφέρεται προσοντούχος επιθεωρητής σε περιοχή αρμοδιότητας ΤΚΕΠ λιμένα μας.


F1: Ο βαθμός του επιθεωρητή αναγράφεται όταν πρόκειται για στελέχη Λ.Σ.
F2: Ο τίτλος του πτυχίου που αναγράφεται πλήρως με τον ίδιο τρόπο που αναγράφεται στον τίτλο              σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα) και το εκπαιδευτικό ίδρυμα που το έχει εκδώσει.
F3: Με ποια ειδικότητα εκτελεί την επιθεώρηση ή αν έχει λάβει εκπαίδευση από σεμινάρια ή άλλα            επιπρόσθετα προσόντα, σχετικά με το είδος επιθεώρησης που θα διενεργεί.
F4:  Σύμφωνα με το άρθρο 12 Π.Δ. 345/2000.ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Ε-15-01/1
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Σελίδα 1 από 1
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Πεδίο και εύρος δραστηριοποίησης
01
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Υποπλοίαρχος Λ.Σ/ Πλοίαρχος  Γ΄ Τάξεως Ε.Ν.
Ν/ΤΛ -Τ/Κ τομέας (παρ. 1.2.3 α,
1.2.3 β- 1.2.4 α άρθρου 3 Π.Δ
345/00)
02
ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας
Σημαιοφόρος Λ.Σ./ Πλοίαρχος
Γ΄ Τάξεως Ε.Ν.
Ν/ΤΛ -Τ/Κ τομέας (παρ. 1.2.3 α,
1.2.3 β- 1.2.4 α άρθρου 3 Π.Δ
345/00)
03
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος του Μάρκου
Πλοίαρχος Α΄ Τάξεως Ε.Ν
Ν/ΤΛ-Τ/Κ τομέας (παρ. 1.2.3 α,1.2.3 β, 1.2.3 γ - 1.2.4 α άρθρο 3 Π.Δ 345/00)
04
ΑΡΤΕΜΗΣ Δημήτριος
Πλοίαρχος Β΄ Τάξεως Ε.Ν
Ν/ΤΛ-Τ/Κ τομέας (παρ. 1.2.3 α,1.2.3 β, 1.2.3 γ - 1.2.4 α άρθρου 3 Π.Δ 345/00)
05
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος
Μηχανικός Β΄ Τάξεως Ε.Ν
Μ/Κ-Ν/ΤΛ–ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ τομέας
(παρ. 1.2.2 α,1.2.2 β, 1.2.2 γ -1.2.3 α, 1.2.3 γ, 1.2.3 δ, 1.2.9 -1.2.8 α άρθρου 3 Π.Δ 345/00)
06
ΚΟΜΝΟΣ Μιχαήλ
Πλοίαρχος Γ΄ Τάξεως Ε.Ν
Ν/ΤΛ -Τ/Κ τομέας (παρ. 1.2.3 α,1.2.3 β- 1.2.4 α άρθρου 3 Π.Δ 345/00)
07
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος του Ευαγγέλου
Μηχανικός Γ΄ Τάξεως Ε.Ν
Μ/Κ-Ν/ΤΛ τομέας (παρ. 1.2.2α, 1.2.2 β, -1.2.3 α, 1.2.3 β, άρθρου 3 Π.Δ 345/00)
08

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Λάμπρος
Ραδιοτηλεγραφητής Α΄
Τάξεως Ε.Ν.
Τ/Κ (παρ. 1.2.4 α, άρθρου 3 Π.Δ 345/00)

ΤΚΕΠ ΤΗΝΟΥ
  


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΤΥΧΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛ/ΝΟ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΤΚΕΠ

ΚΥΡΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
01
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ./
ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)
ΤΗΝΟΣ

22830-22220

4 ΕΤΗ

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
 Λ/Χ ΤΗΝΟΥ

------------

02

ΜΑΡΚΟΣ Ανδρέας

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Λ.Σ./
ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
Γ΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)
ΤΗΝΟΣ

22830-22220

Νέα
Εγγραφή
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Λ/Χ ΤΗΝΟΥ

-------------
03
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος του
Μάρκου

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
Α΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)
ΤΗΝΟΣ

22830-23894

4 ΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΑΤ

-------------

04
ΑΡΤΕΜΗΣ Δημήτριος

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
Β΄ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)

ΤΗΝΟΣ
22830-22412

25 ΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΑΤ

--------------
05

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ Γεώργιος

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)

ΤΗΝΟΣ

22830-24449
25 ΕΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΑΤ

--------------
06

ΚΟΜΝΟΣ Μιχαήλ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)
ΤΗΝΟΣ

22830-25172

04 ΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΑΤ

--------------

07
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Κων/νος του
Ευαγγέλου
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)

ΤΗΝΟΣ

22830-24125

16 ΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ν.Α.Τ.

--------------


08
ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Λάμπρος
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ Α΄
ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. (ΥΕΝ/ΥΝΜ)
ΤΗΝΟΣ

22830-22537

16 ΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΝΑΤ

--------------


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ
Σε περίπτωση αρχικής επιθεώρησης ή αλλαγής των πλόων ή αύξησης αριθμού επιβατών ή έκδοση, θεώρηση ή
παράταση πιστοποιητικών θα γίνεται μόνο με σύμφωνη γνώμη και κατά τις οδηγίες
ΥΕΝ/ΚΕΕΠ.(παραγρ.4 αρθρ. 6 Π.Δ. 345/00).

·         Σε κάθε μέλος ΤΚΕΠ παρέχεται συνεχής ενημέρωση. Για τα νέα μέλη η εισαγωγική ενημέρωση είναι υποχρεωτική είτε με οργάνωση ειδικών σεμιναρίων από τον ΚΕΕΠ είτε από εντεταλμένο για τον σκοπό αυτό υπάλληλο του ΚΕΕΠ είτε από αρχαιότερο μέλος της αυτής ειδικότητας. Η πρακτική εξάσκηση περιλαμβάνει τρεις (03) τουλάχιστον επιθεωρήσεις πλοίων για όλες στις ειδικότητες, ειδικά δε για μη κατέχοντες πτυχίο Γενικού Χειρισμού GMDSS (G.O.) της παραγρ.1.2.3 του αρθρ. 3 Π.Δ. 345/00 πέντε (05) επιθεωρήσεις. Τα μέλη ΤΚΕΠ που είναι ιδιώτες δεν δικαιούνται αποζημίωση για τα σεμινάρια αυτά. (τα παραστατικά αυτά εκπ/σης προσκομίζονται στον ΚΕΕΠ). (άρθρ. 12 Π.Δ. 345/00).
·         Εφ’ όσον στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής ΤΗΝΟΥ δεν προσφέρεται προσοντούχος ναυπηγός Αξιωματικοί Λ.Σ. κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού οιασδήποτε τάξης δύνανται διενεργούν επιθεωρήσεις ναυπηγικού τομέα σε πλοία μέχρι των ορίων της παραγράφου 1.2.1α του αρθρ. 3 Π.Δ. 345/00. (παραγρ. 7 άρθρ. 1 Π.Δ. 317/00).
·         Εφ’ όσον το ΤΚΕΠ ΤΗΝΟΥ δεν διαθέτει επιθεωρητή Ναυπηγικού ή Μηχανολογικού ή τηλεπικοινωνιακού τομέα χρησιμοποιείται το αντίστοιχο μέλος ΤΚΕΠ ΣΥΡΟΥ της όμορης Λιμενικής Αρχής ΣΥΡΟΥ (παραγρ.1.2.11 άρθρ. 3 Π.Δ. 345/00).
·         Μεταξύ μελών που επιτρέπεται να εκτελούν ίδιο είδος επιθεώρησης, απασχολούνται κατά προτεραιότητα εν ενεργεία βαθμοφόροι Λ.Σ., άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες, με τα ανώτερα προσόντα. (παραγρ. 1 άρθρ. 5 Π.Δ. 345/00).
·         Όταν αναγράφεται το πτυχίο που κατέχει το κάθε μέλος ΤΚΕΠ να αναγράφεται αναλυτικά αν αυτό είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αν ο επιθεωρητής είναι μέλος ΤΕΕ και σε περίπτωση που αυτό είναι από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, να προσκομίζεται και η βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με τη συγκρότηση του ΤΚΕΠ λιμένα Τήνου παύει να ισχύει.


Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

  

     Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
         Υποπλοίαρχος Λ.Σ.

                                                                                                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top