νεα κρητη totalfitness news

Ορισμός  Εντεταλμένου Συμβούλου Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων του  Δήμου Μυκόνου, με θητεία που διαρκεί δυόμιση έτη έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-08-2019).ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  32 /2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», 59 «Αντιδήμαρχοι» και 282 παρ.16 «Γενικές Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6- 2010). 2. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2011), σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος «μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/8-06-2006) «περί εξουσιοδότησης υπογραφών».
4. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 43/30565/2014 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).
5. Την υπ' αριθ. 40 ΕΠ/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου περί ανάδειξης της νέας Δημοτικής Αρχής.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ Β 1532/4-8- 2008).
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου καθώς και την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, δημοτών και άλλων συναλλασσομένων.
8. Το από 30-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλέξανδρο Κουκά του Δημητρίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων, με θητεία που διαρκεί δυόμιση έτη, έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-08-2019), την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου και ειδικότερα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.
2. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.
3. Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.
4. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.
5. Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, την βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
6. Τη μέριμνα και ευθύνη για τη  παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στον Τομέα ευθύνης του καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Την εποπτεία και ευθύνη για την εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας και των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μυκόνου.
8. Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου.
9. Τη μελέτη και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.
10. Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου.
11. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) που εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης - Επισκευής – Συντήρησης μηχανοκινήτων μέσων, το Γραφείο Καθαριότητας, το ΧΥΤΑ, το Γραφείο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Αντιδημάρχους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κυκλάδων και σε μια τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Μύκονος, 08-03-2017
Ο Δήμαρχος Μυκόνου
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 2. Υπηρεσίες του Δήμου
 3. Δημοτικές Επιχειρήσεις – Ν.Π.Δ.Δ
 4. Οριζόμενο
 5. Φάκελο αποφάσεων Δημάρχου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top