νεα κρητη totalfitness news


Διορισμός μελών και συγκρότηση σε Σώμα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Αντωνίου Αλιούστου υπέρ της ενορίας Αγ. Νικολάου – Αγ. Ελευθερίου στην Τήνο. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2) Το υπ’ αριθμ. 143/23.12.2010 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 236α /27.12.2010) των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που αφορά στη σύσταση του Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3) Την υπ’ αριθμ. 10014449/18/Α0006/8-1-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 4/9-1-2002/τ.Β΄)

4) Tις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ185/Α΄), «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

5) Την υπ’ αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ2014/6.3.2014 Εγκύκλιο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ. Οικονομικών

6) Την υπ’ αριθμ. 78/20.1.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, περί ορισμού οργανικών μονάδων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

7) Την υπ’ αριθμ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή Παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24τ.Α’/06-02- 2015).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφ. Γ΄ του Ν. 4257 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14.4.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α ΄).

9) Τις διατάξεις της από 18.6.1852 ιδιόγραφης διαθήκης του διαθέτη και την αριθμ. 6118/87 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

10) Το υπ’ αριθμ. 1/01.01.2017 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος.

11) Το υπ’ αριθμ. 05/16.02.2017 έγγραφο του Κληροδοτήματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 1/01.01.2017 πρακτικό του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Αντωνίου Αλιούστου, υπέρ της ενορίας Αγ. Νικολάου – Αγ. Ελευθερίου στην Τήνο περί διορισμού μελών και τη συγκρότηση της σε Σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρωτοπρεσβύτερος Τουφεκλής Στυλιανός του Παναγιώτη (Α.Τ. ΑΕ 445275) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλογήρου Ιωάννης του Νικολάου (Α.Τ. Ν 591749)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πρωτόπαπας Μιλτιάδης του Αντωνίου (Α.Τ. ΑΙ 421168)
ΤΑΜΙΑΣ: Δρένου Αικατερίνη του Γεωργίου (Α.Τ. ΑΖ 944372)
ΜΕΛΟΣ: Παρασκευάς Δημήτριος του Ελευθερίου (Α.Τ. ΑΙ 922809)

Επισημαίνεται προς τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος ότι, κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Ιδρύματος θα πρέπει να επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα περί Κοινωφελών Περιουσιών κλπ. Ν. 4182/2013. «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/Α΄)

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
 ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ


Κοινοποίηση: Το Δ.Σ του Κληροδοτήματος Αντωνίου Αλιούστου 842 00 Τήνος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Αρχείο – Φ. 107 Ν. Κυκλάδων

ΠΗΓΗ ΕΔΩ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top