νεα κρητη totalfitness news


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΑΝΔΡΟΥ                                  Τήνος, 18/5/2017
                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.968

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΤΗΝΟΥ »

            Προκειμένου  το ΔΛΤΤΑ  να προβεί στην ανάθεση παροχής της εν λόγω υπηρεσίας για τους Λιμένες Ν. Τήνου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους σε  σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τις τεχνικές Προδιαγραφές- Προϋπολογισμό που εγκρίθηκαν με την6Δ/2017 Απόφαση Προέδρου ΔΛΤΤΑ (ΑΔΑ: ΩΙ0ΕΟΡ07-4ΓΠ),  στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α  στην οδό Λ. Μεγαλόχαρης,  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00,  έως τις 26  Μαΐου   2017, ημέρα Παρασκευή.
            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση : Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου, Λ. Μεγαλόχαρης 24 ,  Τ.Κ. 84200, έως και την παραπάνω ημερομηνία.
            Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Προέδρου, στον ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος υποχρεούται ΜΕ ΠΟΙΝΉ ΕΚΠΤΩΣΗΣ να προσκομίσει κατά την υπογραφή  της σύμβασης σε φωτοαντίγραφο  το πιστοποιητικό   γλωσσομάθειας  επιπέδου Β2 (LOWER) των ατόμων που θα παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες.

                        Πληροφορίες: Αρμόδια υπάλληλος Δεσύπρη Ελισάβετ (22830-23754portoftinosandros@gmail.com ) .         
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου ΆνδρουΕυάγγελος Ν Κορνάρος 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top