νεα κρητη totalfitness newsΟδηγίες προς τους δήμους και τους επιτυχόντες της 3Κ/2018 για τον διορισμό τους, δίνει με ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του το υπουργείο Εσωτερικών. 

Συγκεκριμένα:
-Ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού Τ.Α. ( https://aftodioikisi.ypes.gr/ ) πίνακες με τους διοριστέους / προσληπτέους κάθε φορέα, στους οποίους αποτυπώνονται πέραν των στοιχείων επικοινωνίας τους και η συνολική, καθώς και ανά κριτήριο, βαθμολογία που έλαβε ο καθένας εξ’ αυτών, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 3Κ/2018 (βλ. κριτήρια κατάταξης σελίδες 325-328 της προκήρυξης, Τεύχος ΑΣΕΠ 4/02.02.2018) , συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών ιδιοτήτων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάταξή τους και την ένταξή τους στον πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.
-Παράλληλα υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη (σελ. 329 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διορισμός-Πρόσληψη»), οι διοριζόμενοι/προσλαμβανόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού/πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού/πρόσληψης που βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους, πλην εκείνων των  δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ν.3242/2004, ν.3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013).
-Σημειώνει ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψήφιους μπορεί να είναι πρόσφατης έκδοσης, ενώ «σε εξαιρετική περίπτωση που οι διοριστέοι κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ πρωτότυπα δικαιολογητικά (τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος), αντίγραφα αυτών θα τα αναζητήσουν από την εκδούσα αρχή. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι για διορισμό δεν διαθέτουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατέθεσαν στο ΑΣΕΠ (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση εμπειρίας κτλ) ομοίως πρέπει να τα αναζητήσουν οι ίδιοι από τους φορείς έκδοσης αυτών και εν συνεχεία να τα καταθέσουν στο φορέα που πρόκειται να διοριστούν.
Τέλος σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος από το Α.Σ.Ε.Π. και επομένως οι φορείς πρέπει να περιοριστούν στον αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που θα υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρέασαν οπωσδήποτε στην κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης (άρθρο 28 του Ν.4305/2014, όπως ισχύει) – βλ. σχετικά και κατά περίπτωση Παραρτήματα Α έως Ε, σελ. 331-363 της προκήρυξης και «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», σελ. 325-328 της προκήρυξης).
«Τυχόν υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την οικεία προκήρυξη για την απόδειξη της συνάφειας της εμπειρίας ή την διασφάλιση της παραίτησης λοιπών δικαιούχων υπέρ του διοριστέου/προσληπτέου που ανήκει στην ειδική κατηγορία Β΄ δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου στους φορείς. Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 (άρθρο 1) αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Παρακαλούμε για τυχόν ερωτήματά σας επί του περιεχομένου των πινάκων να απευθύνεστε απευθείας στο ΑΣΕΠ (υπεύθυνες: κα Πουλίδου τηλ. 213 1319255», καταλήγει η εγκύκλιος.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πηγή

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ!! Σας παρακαλούμε πατήστε LIKE - "Μου αρέσει"!!

 
Top